Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Joanny Kulmowej w Komarowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Skargi i wnioski

Procedura przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków
 w Szkole Podstawowej w Komarowie
 
Podstawa prawna – Kodeks postępowania administracyjnego / Dz.U. z 2000r. Nr 48, poz. 1071 z póz. zm./. oraz rozporządzenia rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków / Dz. U. Nr 5 , poz. 46/.
1.      W szkole wnoszone skargi przyjmowane są przez:
·         dyrektora szkoły codziennie w godzinach od 8.30 do 15.00
·         wychowawców klas – w godzinach ich pracy, ale podczas przerw międzylekcyjnych oraz w terminach zgodnych z harmonogramem spotkań z rodzicami
·         koordynatora ds. bezpieczeństwa w poniedziałek, środę i czwartek w godz. od 8.30 do 14.40 – w czasie przerw międzylekcyjnych
2.      Skargi mogą być wnoszone:
·         pisemnie
·         poczta elektroniczną
·         telefaksem
·         telefonicznie
·         ustnie do protokołu
3.      Dokumentację dotyczącą skarg i wniosków przechowuje dyrektor szkoły.
4.      Po zarejestrowaniu skargi, dyrektor zleca sprawę do załatwienia właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej szkoły lub rozpatruje ją osobiście.
5.      Rejestr skarg obejmuje:
·         datę wpływu skargi
·         imię i nazwisko zgłaszającego skargę
·         przedmiot skargi
·         nazwisko pracownika odpowiedzialnego za załatwienie skargi
·         sposób załatwienia skargi
·         uwagi
6.      W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.
7.      Kwalifikacji skargi i wniosków dokonuje dyrektor.
8.      Anonimów nie rozpatrujemy z wyjątkiem tych, które w swojej treści zawierają dane osobowe ucznia, nauczyciela lub sytuacji, które zagrażają bezpieczeństwu uczniów bądź naruszają dobre imię szkoły.
9.      Skargi anonimowe rozpatruje zespół w składzie: dyrektor szkoły i koordynator ds. bezpieczeństwa.
10. Skargi i wnioski bez tytułu klasyfikuje się jako interwencje o czym powiadamia się wnoszącego w ciągu 7 dni.
11. Z wyjaśnienia skargi i wniosków sporządza się dokumentację, która zawiera:
·         oryginał skargi/ wniosku
·         notatkę służbową o sposobie załatwienia skargi/ wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego
·         materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/ wniosku
·         odpowiedź do wnoszącego informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowym potwierdzeniem jej wysłania
·         pismo dyrektora z wydanymi zaleceniami ( jeśli wymaga tego sprawa)
·         pismo do organu prowadzącego lub organ nadzoru pedagogicznego ( jeśli wymaga tego sprawa)
12. Jeśli rozpatrzenie skargi lub wniosku wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy, organ właściwy do rozpatrywania skargi lub wniosku zbiera niezbędne materiały. W tym celu może zwrócić się do innych organów o przekazanie niezbędnych materiałów i wyjaśnień.
13. Organ rozpatrujący skargę lub wniosek może, na zasadach określonych w odrębnych przepisach , wydać polecenie lub podjąć inne stosowne środki , w celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz przyczyn ich powstania.
14. Odpowiedź do wnoszącego zawiera:
·         oznaczenie organu od którego pochodzi
·         wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy ( z odniesieniem się do wszystkich zarzutów)
15. Pełną dokumentację , po zakończeniu sprawy( nie później niż 7 dni) przekazuje się do dokumentacji szkolnej.
16. W przypadku wydania zalecenia nauczycielowi / pracownikowi szkoły przez osobę rozpatrująca skargę / wniosek -  należy dołączyć kopię tego pisma.
17.  Termin rozpatrywania skarg:
a)      do jednego miesiąca, gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające
b)      do dwóch miesięcy jeśli skarga lub wniosek są szczególnie skomplikowane
18. Do 7 dni:
·         zwracamy skargę / wniosek wnoszącemu ze wskazaniem właściwego organu, jeżeli skarga / wniosek zostały skierowane niewłaściwie
·         zwracamy się do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących skargi / wniosku
·         przesyłamy informacje dotyczące rozwiązywania skargi
18. Od decyzji dyrektora szkoły służy odwołania do Burmistrza Gminy Goleniów lub do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izolda Karmazyn-Kanonowicz 21-05-2010 19:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-05-2010
Ostatnia aktualizacja: - 21-05-2010 19:52